STT Tên Đường dẫn Tải về
1 Quy chế giám sát viêc thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường Tải về
2 Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động nghiệp vụ của Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II Tải về
3 Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Tải về
4 Quy chế giám sát giáo viên, cán bộ viên chức và người học đối với mọi hoạt động của Nhà trường Tải về
5 Quy định về tổ chức họp của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II Tải về
6 Quy định thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II Tải về
7 Quy định về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II Tải về
8 Quy định tổ chức chào cờ của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II Tải về
9 Quy chế xét khen thưởng, Kỷ luật của Học sinh sinh viên Tải về
10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường Tải về
11 Quy chế ban hành văn bản Tải về
12 Quy chế văn hóa công sở Tải về
13 Quy trình quản lý văn bản đến và văn bản đi Tải về
14 Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, trình độ Trung cấp năm 2018 Tải về
15 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Tải về
16 Quy chế đánh giá và phân loại đơn vị, công chức , viên chức và người lao động Tải về
17 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Tải về
18 Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Tải về
19 Quy chế In, Quản lý, cấp, phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Tải về
20 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Tải về
21 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II Tải về
22 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II Tải về
23 Quy chế thi đua, khen thưởng Tải về
24 Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II Tải về
25 Nội quy cơ quan Tải về
26 Quy chế về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường đối với cán bộ viên chức Tải về
27 Quy chế văn bản lưu trữ Tải về
28 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương khi có thông báo nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và người lao động Tải về
29 Quy chế tuyển dụng đối với viên chức Tải về
30 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước Tải về
31 Quy chế tuyển dụng Hợp đồng lao động Tải về
32 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức Tải về
33 Quy chế sử dụng xe công Tải về
34 Quy chế an toàn lao động Tải về