Home EMVITET_ERASMUS+

EMVITET_ERASMUS+

HỘI THẢO GIÁO DỤC THEO NĂNG LỰC DỰA TRÊN NỀN TẢNG SỐ

      HỘI THẢO GIÁO DỤC THEO NĂNG LỰC DỰA TRÊN NỀN TẢNG SỐ         Ngày 05-06/12/2020, Trường Cao đẳng...

GIÁO DỤC 4.0 TRONG THỜI ĐẠI MỚI

GIÁO DỤC 4.0 TRONG THỜI ĐẠI MỚI       Cụm từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Industrie 4.0) được chính thức đề cập...

Tuyển sinh

Thông báo

.