Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 22:2 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,549
Điều lệ Đảng
Chương XI: Tài chính của Đảng
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:55 (GMT+7)
Tài chính của Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, thu từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác...
Chi tiết » 
Chương XII: Chấp hành Điều lệ Đảng
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:55 (GMT+7)
Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng...
Chi tiết » 
Chương IV: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp địa phương
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:54 (GMT+7)
Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do cấp ủy cùng cấp triệu tập thường lệ 5 năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm...
Chi tiết » 
Chương V: Tổ chức cơ sở Đảng
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:54 (GMT+7)
Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở
Chi tiết » 
Chương VI: Tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:54 (GMT+7)
Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; xây dựng Quân đội và Công an trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đất nước...
Chi tiết » 
Chương VII: Công tác kiểm tra của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:54 (GMT+7)
Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra của Đảng...
Chi tiết » 
Chương VIII: Khen thưởng và kỷ luật
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:54 (GMT+7)
Tổ chức đảng và đảng viên có thành tích được khen thưởng theo quy định của Bộ Chính trị...
Chi tiết » 
Chương IX: Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:54 (GMT+7)
Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện...
Chi tiết » 
Chương X: Đảng lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:54 (GMT+7)
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa ; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh...
Chi tiết » 
Ðảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:53 (GMT+7)
Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
Chi tiết » 
Chương I: Đảng viên
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:53 (GMT+7)
Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.
Chi tiết » 
Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:53 (GMT+7)
Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là
Chi tiết » 
Chương III: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương
Thứ Hai, 3/5/2010, 11:53 (GMT+7)
Đại hội đại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ 5 năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm...
Chi tiết »