Nội dung chính Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018, 22:5 (GMT+7)
Doanh nghiệp liên kết
Thống kê truy cập
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 32,105,578
Đoàn thanh niên

Kế hoạch đại hội Đoàn Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM lần thứ XIV

QUẬN ĐOÀN 9 
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

SỐ: 07 /KH-ĐTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LẦN THỨ XIV
NHIỆM KỲ 2015 - 2017

 

Căn cứ sự chỉ đạo của Quận Đoàn 9 và Đảng Uỷ nhà trường về việc chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn Trường. Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2017, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU.

1. Mục đích:
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM nhiệm kỳ XIII (2012-2014).
- Xây dựng Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ XIV (2015 – 2017) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.
- Kiểm điểm, đánh giá công tác, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ XIII (2012-2014).

2. Yêu cầu:
- Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình Đại hội đảm bảo đúng điều lệ Đoàn, sự lãnh của Đảng ủy, những định hướng, chỉ đạo của Quận Đoàn và đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.
- Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với toàn thể các chi đoàn, có sức lan tỏa trong nhà trường trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau đại hội, phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, tranh thủ ý kiến đóng góp của các đơn vị, phòng, ban, khoa,… cho văn kiện đại hội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: dự kiến 8 giờ 25; 26 tháng  04 năm 2015.

2. Địa điểm: Hội trường 504 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM (502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh).

III. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:

1. Đại biểu khách mời: dự kiến là 10 đại biểu gồm:

- Lãnh đạo Quận Đoàn, Đại diện ban thường vụ các Đoàn trường bạn.
- Đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, bí thư các chi bộ.
- Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm….

2. Đại biểu chính thức: 100 đại biểu, bao gồm đại biểu BCH Đoàn Trường đương nhiệm, đại biểu bầu chọn (Mỗi chi đoàn đề cử 1 đoàn viên tiêu biểu)  và các đồng chí trong BCH chi đoàn. Danh sách đại biểu gửi về Văn phòng Đoàn Trường ngày 20/04/2015.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XIII (2012-2014) Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM.
2. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM nhiệm kỳ XIII (2012-2014).
3. Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XIV (2015 – 2017).
4. Đề án nhân sự trình đại hội.
5. Bầu ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM nhiệm kỳ XIV (2015 – 2017).

V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thành lập Ban tổ chức hội nghị: 
Các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đoàn trường đương nhiệm, nhiệm kỳ XIII Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM là thành viên ban tổ chức và thường trực là các đồng chí ủy viên ban thường vụ.

* Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tổng thể quá trình chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội.
- Xin ý kiến Quận Đoàn 9 và Đảng ủy trong suốt quá trình chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội.
- Chỉ đạo, điều hành hoạt động các tiểu ban phục vụ Đại hội.
- Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của Ban tổ chức Đại hội từ khi ban hành kế hoạch này đến thời điểm tổ chức Đại hội, duy trì chế độ giao ban định kỳ với trưởng, phó các tiểu ban.

2. Thành lập các tiểu ban phục vụ hội nghị: gồm 4 tiểu ban

a) Tiểu ban Nội dung:

1. Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đoàn trường - Trưởng tiểu ban
2. Đ/c Đỗ Trung Trực - Phó bí thư Đoàn trường - Phó tiểu ban TT
3. Đ/c Lê Dương Trung Dũng - Phó bí thư Đoàn trường - Phó tiểu ban
4. Đ/c Trần Thị Diễm - UVBTV - Thành viên
5. Đ/c Từ Mạnh Thuận - ĐVTN - Thành viên

* Nhiệm vụ: Chuẩn bị dự thảo văn kiện hội nghị theo đúng đề cương do Ban thường vụ ban hành gồm các nội dung chính sau:
- Dự thảo báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đoàn Trường nhiệm kỳ XIII (2012 – 2014), dự thảo phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XIV (2015 – 2017), dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ XIII (2012 – 2014).
- Tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các chuyên đề, các tham luận phục vụ Đại hội.
- Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin cho nội dung văn kiện Đại hội.

b) Tiểu ban Nhân sự:

1. Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Bí thư đoàn trường - Trưởng tiểu ban
2. Đ/c Đỗ Trung Trực  - Phó bí thư Đoàn trường - Phó tiểu ban TT
3. Đ/c Lê Dương Trung Dũng - Phó bí thư Đoàn trường - Phó tiểu ban
4. Đ/c Trần Thị Diễm - UVBTV đoàn trường - Thành viên
5. Đ/c Vũ Văn Thanh - Bí thư chi đoàn giáo viên - Thành viên

Nhiệm vụ:
- Tham mưu xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ XIV xin ý kiến Đảng ủy và Quận Đoàn 9.
- Tham mưu kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự hội nghị và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở (Tổng hợp hồ sơ đại biểu, Tổ chức sinh hoạt với các Đoàn đại biểu).
- Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIII (2012 – 2014).
- Tham mưu nhân sự các bộ phận điều hành Đại hội (Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu…).
- Chia 04 tổ thảo luận các chủ đề do tiểu ban nội dung xây dựng.

c) Tiểu ban Tuyên truyền - hoạt động:

1. Đ/c Lê Dương Trung Dũng - Phó Bí thư Đoàn trường - Trưởng tiểu ban
2. Đ/c Trần Thị Diễm - UV BTV Đoàn trường - Phó tiểu ban TT
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Ngữ - Đội trưởng đội xung kích - Thành viên
4. Đ/c Nguyễn Khải Hoàng - ĐVTN - Thành viên
5. Đ/c Nguyễn Duy Quang - ĐVTN - Thành viên
6. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - ĐXK - Thành viên
7. Nguyễn Thị Vân - ĐVTN - Thành viên

Nhiệm vụ:
- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội;
- Tổ chức hướng dẫn cơ sở thực hiện các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đến chi đoàn, đoàn viên, thanh niên.
- Thông tin Kế hoạch Đại hội tới các chi đoàn lên Website, phát thanh, văn bản tới các chi đoàn.
- Trình lãnh đạo nội dung; nơi treo băng rôn.

d) Tiểu ban hậu cần, an ninh:

1. Đ/c Trần Thị Diễm - UV BTV Đoàn trường - Trưởng tiểu ban
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Ngữ - Đội trưởng đội xung kích - Phó tiểu ban
3. Đ/c Vũ Thị Thơm - ĐP. ĐXK  - Thành viên
4. Đ/c Phạm Thị Trúc Mơ - ĐXK - Thành viên
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Cẩm - ĐXK - Thành viên

Nhiệm vụ:
- Tham mưu kinh phí và trang bị cơ sở vật chất phục vụ quá trình tổ chức Đại hội: Tổng hợp dự trù kinh phí từ các tiểu ban.
- Tham gia phục vụ công tác hậu cần: Chuẩn bị các cuộc họp cần thiết cho Đại hội, chuẩn bị thùng phiếu, in ấn và chuẩn bị các văn bản cho hội nghị, đội ngũ tiếp tân phục vụ đại hội.
- Đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra Đại hội.

3. Nội quy, trang phục Đại hội:

a. Nội quy Đại hội: do Đại hội thông qua và được phổ biến tới từng đại biểu của Đại hội.
b. Trang phục tại Đại hội: Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức hội nghị.

4. Tài liệu Đại hội: Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo các loại tài liệu  Đại hội phục vụ đại biểu và khách mời, ban hành quy định việc sử dụng và lưu hành tài liệu trong Đại hội.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 25/03/2015 – 10/04/2015: Lập kế hoạch Đại hội, trình ký. Xây dựng dự thảo văn kiện đại hội.
- Ngày 11/04/2015 – 14/04/2015: Triển khai kế hoạch đến các chi đoàn, các bộ phận liên quan. Chỉnh sửa văn kiện lần 1.
- Ngày 16/04/2015 – 18/04/2015: Chỉnh sửa văn kiện lần 2.
- Ngày 18/04/2015 -  19/04/2015: Triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội. Chỉnh sửa văn kiện lần 3.
- Ngày 19/04/2015 – 21/04/2015: Hoàn thiện công tác đại biểu và nhân sự Đại hội, hoàn thiện văn kiện để trình lãnh đạo.
- Ngày 22/04/2015 – 24/04/2015: Họp liên tịch với Quận đoàn 9, Đảng ủy báo cáo hoàn tất công tác tổ chức Đại hội.
- Dự kiến Ngày 25;26 tháng 04 năm 2015: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2017.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các tiểu ban hội nghị, lãnh đạo các ban, các bộ phận, cá nhân có liên quan và các chi đoàn triển khai thực hiện tốt kế hoạch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2017 đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

TM/BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Hưng

TM/ ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Hằng

Nơi nhận:

- Ban thường vụ Quận đoàn 9 (để báo cáo);
- Đảng uỷ, Giám hiệu (để báo cáo);
- BCH các chi đoàn (để thực hiện);
- Thành viên BTC (để thực hiện);
- Lưu VP.

>>Xem Kế hoạch đại hội Đoàn Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM lần thứ XIV bằng file Word

Print Email
12345 Next  Last