LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HKII, NĂM HỌC 2019-2020 (ĐỢT 1)