Xây dựng hệ sinh thái học tập hướng đến 4.0

GIÁO DỤC 4.0 TRONG THỜI ĐẠI MỚI       Cụm từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Industrie 4.0) được chính thức đề cập lần đầu tiên trong một báo cáo của chính phủ Đức vào năm 2013 về một chiến lược điện tử hoá hoạt động sản xuất. Sau đó, cụm từ này …

Xây dựng hệ sinh thái học tập hướng đến 4.0 Read More »