DANH SÁCH DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ BẬC 3 – KỲ THÁNG 6/2020 – NGHỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM