PGS.TS. Bùi Văn Hưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II chia sẻ mô hình đào tạo 9+ của Nhà trường tại Hội thảo Quốc tế về các cam kết Quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xoá bỏ lao động trẻ em