THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020_niêm yết

Khoa Điện Điện Tử.

1. TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_ĐIỆN TỬ_CƠ ĐT 

2. TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_ĐCN

Khoa Điện lạnh.

7.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_ĐIỆN LẠNH

Khoa Cơ khí chế tạo.

5.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_CKCT_2

Khoa Cơ khí động lực.

4.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_CKĐL

Khoa Môi trường.

8.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_ MOI TRUONG_2

Khoa Kỹ thuật công nghệ.

3.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_CNTT_2 (1)

12.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_KINH TE

Khoa Y Dược – Thẩm mỹ

11. TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_DUOC_4

10. TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020_CSSĐ

9.TKB HK2 NĂM HỌC 2019-2020 – DLNHKS

Khoa KH Cơ bản.

 

Leave a Comment